ANBI Diaconie

Wie zijn wij?

Wij zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente te Limmen. Deze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De diaconie is een zelfstandig onderdeel van de gemeente en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 , lid 2 van de kerkorde. Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Wij zijn onbezoldigde vrijwilligers en zien het als onze diaconale taak de mensen in nood een hand toe te reiken. De diaconie heeft een beheerder in (parttime)dienst die betaald wordt conform de regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse kerk in Nederland.

Visie

Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor mensen. We kunnen dit doen door ze te kleden, te voeden en bij te staan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou blijven staan. Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze opdracht en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar (financiële) hulp, heeft de diaconie samenwerking gezocht én gevonden met de andere diaconieën en caritas instellingen in Castricum en Akersloot. Van hieruit is de stichting Noodfonds gemeente Castricum opgericht. Hier dragen wij financieel en bestuurlijk aan bij.

Doelstelling

Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze nood, in principe door middel van een renteloze lening, te lenigen. Deze financiële hulp is van tijdelijke aard. Daarnaast zal de diaconie ook hulp aanbieden om met behulp van een vrijwilliger, de persoon in nood te helpen de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Aan wie bieden wij hulp

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel van leden van de Protestantse kerk, leden van de Katholieke parochie, als mensen buiten de genoemde geloofsgemeenschappen. Tevens ondersteunen wij diverse organisaties in- en buiten Nederland die de hulp aan minderbedeelden hoog in het vaandel hebben staan.

Werkzaamheden

Naast bovengenoemde zaken zorgen wij ook voor kerstpakketten voor ouderen en paaspakketten in samenwerking met de ISBA. Op incidentele basis worden acties opgestart om aan hulpvragen tegemoet te komen. Voor een gedetailleerde omschrijving verwijzen wij u naar het beleidsplan van onze kerkelijke gemeente met daarin verweven dat van de diaconie.

Het beleidsplan van de landelijke kerk vindt u via deze link.

Hoe zijn wij bereikbaar

Het (post)adres van de diaconie is: Het Achtkant 62, 1906 GE Limmen, het fiscaal nummer von ons is: 008276420

Per email zijn wij bereikbaar via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de rechter kolom begroting in het overzicht in de laatste paragraaf, is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats

Aan het einde van een boekjaar maakt de penningmeester de jaarrekening. Deze wordt voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de rekening voorgelegd aan de kerkenraad. Na wederom goedkeuring en parafering vindt een controle door een onafhankelijke kascommissie plaats, waarna, eventueel na aanpassing, de jaarrekening ter inzage wordt gelegd. Tenslotte wordt deze ter goedkeuring aangeboden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN. Hieronder vindt u de meest recente jaarrekening en twee begrotingen.

Toelichting op- en de verkorte staat van baten en lasten

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Verkort Overzicht
Begroting Rekening Rekening
2019 2019 2018
Baten
Opbrengsten onroerende bezittingen 79.575 80.611 82.565
Bijdragen gemeenteleden 4.750 5.199 6.544
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 4.051 4.051 4.117
Incidentele baten - - -
Totaal baten 88.376 89.861 93.226
Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werker) - - -
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 36.600 43.071 40.861
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.000 3.212 2.913
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 10.302 4.872 9.705
Salarissen (koster, organist e.d.) 20.255 21.089 20.597
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.370 2.409 5.711
Lasten overige eigendommen en inventarissen 17.350 13.957 16.874
Incidentele lasten - 1 -
Totaal lasten 92.877 88.611 96.661
Resultaat verslagjaar -4.501 1.250 -3.435