ANBI Kerkrentmeesters

ANBI Kerkrentmeesters

 


A. Algemeen

Naam ANBI:

 

 

Protestantse Gemeente te Limmen

 

 

RSIN/Fiscaal nummer:

002514035

 

 

Website:

 

www.pknlimmen.nl

 

 

E-mail:

 

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Postadres:

 

Westerweg 10, 1906 ED Limmen

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Limmen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Limmen

 

.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en deze bestaat uit ambtsdragers uit de gemeente.

In onze gemeente wordt de kerkenraad gevormd door de predikanten (voor 0,2 fte verbonden aan de gemeente Limmen en voor 0,9 fte aan de gemeente Heiloo)en 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en die de volgende ambten vervullen: Diaken (drie ambtsdragers), ouderling ( twee ambtsdragers) en ouderling-kerkrenmeesters ( twee ambtsdragers)

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële huishouding van niet diaconale aard, en voor het beheer van de aan de gemeente behorende roerende en onroerende goederen. Het college bestaat uit bestaat uit 2 personen, t.w. een voorzitter en een secretaris/ penningmeester.

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.

De Protestantse Gemeente Limmen is een kleine gemeente. Zij wil een open en gastvrije kerk zijn, zowel voor gemeenteleden als voor mededorpelingen en andere gasten. Het is onze roeping om een vitale en aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven. Gestreefd wordt naar zelfstandigheid waar het kan en samenwerking met andere gemeenten om meer te kunnen bieden.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Voor het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Limmen klikt u hier

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de enige medewerker in loondienst, de koster, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Er wordt gestreefd naar een goed contact, zodat men op de hoogte blijft van het wel en wee van elkaar. Dit wordt ondermeer bevorderd door het gezamenlijk koffiedrinken na iedere eredienst, Het verspreiden van het kerkblad over alle gemeenteleden, het bezoeken van gemeenteleden die een moeilijke tijd door maken, aandacht voor verjaardagen, jubilea, enz.

Jaarlijks is er een gemeenteavond die rond een bepaald thema wordt opgebouwd en die vaak goed bezocht wordt. Eveneens wordt er een gemeentedag door gemeenteleden georganiseerd met activiteiten of presentaties waarbij de gemeenteleden elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.

Samen met de katholieke gemeente zij er oecumenische samenkomsten rond Pasen en kerst.

 

G.  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Een belangrijke kostenpost is het onderhoud van het kerkgebouw. Het kerkgebouw is het enige monument van Limmen en staat onder toezicht van de Monumentenwacht. Deze organisatie voert jaarlijks inspecties uit van de staat waarin het bebouw zich bevindt. Het college van Kerkermeesters tracht het gebouw in een zo goed mogelijke staat te houden.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Begroting Rekening Rekening
2019 2019 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 16.700 24.214 21.568
Bijdragen gemeenteleden 31.550 34.348 40.526
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - 4.120 4.120
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves - 0 -
Totaal baten 48.250 62.682 66.214
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 23.500 23.938 23.601
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.400 2.491 1.529
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.150 2.794 2.758
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 15.500 24.036 22.213
Salarissen (koster, organist e.d.) 4.100 4.260 4.227
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.450 4.097 3.802
Lasten overige eigendommen en inventarissen 3.125 2.539 2.248
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves 500 - -
Totaal lasten 57.725 64.155 60.378
Resultaat verslagjaar -9.475 -1.473 5.836

Begroting

 

Toelichting:

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, onkosten vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

STAAT VAN BATEN EN LASTENCode Omschrijving


Rekening Begroting Rekening2014 2014 2013B A T E N80 Baten onroerende zaken

10.055 9.220 11.193

81 Rentebaten en dividenden

5.974 8.000 8.167

83 Bijdragen levend geld


27.486 27.650 29.171

84 Door te zenden collecten etc.
535 500 47144.050 45.370 49.002


L A S T E N


40 Lasten kerkgebouwen

15.906 15.840 15.546

41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen 770 850 1.071

42 Afschrijvingen


- - -

43 Pastoraat24.183 25.500 24.932

44 Lasten kerkdiensten, catechese en

overige kerkelijke activiteiten

2.842 3.200 4.042

45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 2.953 2.940 2.795

46 Salarissen en vergoedingen

3.882 3.800 5.913

47 Kosten beheer en administratie
3.009 4.175 2.675

48 Rente lasten


283 250 22353.828 56.555 57.197

53 Toevoegingen aan fondsen

814 500 669

58 Overige baten en lasten

(1.672) (640) (3.811)(858) (140) (3.142)

RESULTAAT (8.920) (11.045) (5.053)